Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2018

Pstryk
4841 dc0f 500
Pstryk
Pstryk
5415 40cf 500
Reposted froms3 s3 viaprincess-carolyn princess-carolyn
Pstryk
8742 0e2d 500
Reposted fromvariaen variaen viaprincess-carolyn princess-carolyn
Pstryk
4405 6a5a 500
Reposted fromzie zie viaprincess-carolyn princess-carolyn

October 03 2018

Pstryk
Reposted fromDennkost Dennkost viastarwars starwars
Pstryk
4418 236f 500
Reposted fromxanth xanth viaprincess-carolyn princess-carolyn
Pstryk
4449 767e
Reposted fromregcord regcord viaprincess-carolyn princess-carolyn
Pstryk

October 02 2018

Pstryk
"STAR WARS: A NEW HOPE" Animotion Trailer
Reposted fromDennkost Dennkost viastarwars starwars
Pstryk

October 01 2018

Pstryk

September 30 2018

Pstryk
Reposted frommr-absentia mr-absentia viazyta zyta
Pstryk

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazyta zyta

September 28 2018

Pstryk
2454 5980 500
Reposted fromxanth xanth viaprincess-carolyn princess-carolyn
Pstryk
Reposted fromwentyl wentyl viaprincess-carolyn princess-carolyn

September 25 2018

Pstryk
6649 bb6c 500
Pstryk
6757 8f6b
Reposted fromfungi fungi vialordofdragonss lordofdragonss
Pstryk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl